re:connect

Statutaire naam re:connect community church

RSIN 852462037

Contactgegevens

Postadres
re:connect
Postbus 2550
2002 RB Haarlem

Kantoor
Stationsplein 80
2011 LM Haarlem

Bezoekadres (zondag)
I.v.m. ontbreken van vaste locatie is dit wisselend

Telefoon 023-7100 650
E-mailadres info@reconnect.cc
Website www.reconnect.cc

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

1. De doelstelling van het Kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

2. De doelstelling is nader omschreven in de verklaring van re:connect, genaamd “Onze Droom”.

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is er een kernteam dat bestaat uit het bestuur aangevuld met een even aantal personen.

De bestuurders ontvangen geen loon. Alleen de voorganger kan een traktement ontvangen ter hoogte van de richtlijnen van de PKN (of minder).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het Evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website (www.reconnect.cc) waar alle activiteiten genoemd staan.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een stabiele groei die zorgt voor continuïteit: de voorganger, kernteamleden en andere teamleden verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Baten en Lasten

Begroting 2020

Resultaat 2019

Begroting 2019

Baten
1. Ontvangen giften  € 85.000 € 78.070  € 88.000
2. Bijdragen van derden € 8.000 € 7.943 € 5.000
Totaal baten € 93.000 € 86.013 € 93.000
Lasten
3. Huur zaal, kantoor en opslag € 26.000 € 8.896 € 15.000
4. Besteding diensten en gemeentewerk  € 19.000 € 22.509  € 16.500
5. Traktement voorganger  € 41.000  € 42.833  € 38.000
6. Besteding re:connectkids en tieners  € 1.000  € 477  € 2.400
7. Besteding zendingswerk  € 3.000  € 2.915  € 3.000
8. Besteding overig  € 3.000 € 3.018  € 5.500
9. Aflossen leningen + opbouw reserve € 12.600
 Totaal lasten € 93.000 € 80.648 € 93.000
 Resultaat (baten – lasten) € 5.365

Toelichting

Ad 1 Giften / Kerkelijke bijdragen / Tienden
Ad 2 Alles wat van derden binnenkomt
Ad 3 Zaalhuur, kantoorhuur en huur van de opslagbox (omdat er geen / niet voldoende opslagruimte in de gehuurde zaal/gebouw is)
Ad 4 Kosten rondom de zondagdiensten en alle extra diensten (Pasen, Kerstnacht, Conferentie)

Ad 5 Traktement voorganger
Ad 6 Kosten kinder- en tienerdiensten
Ad 7 Alles wat wordt gegeven voor de zending (Compassion, Weeshuis Bunga Bakung en andere projecten)
Ad 8 Onvoorziene (en niet structurele) uitgaven 
Ad 9 Aflossen leningen en opbouw reserve

Het positieve saldo van 2019 is gebruikt om tekort van 2017 af te lossen.